Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie

Inleiding

Het Nationale Sportakkoord werd getekend op 29 juni 2018. Partijen vanuit de sport en gezondheidssector sloegen de handen ineen om Nederlanders met meer plezier te laten sporten en bewegen. Aan de hand van zes ambitielijnen gingen vervolgens bijna alle gemeenten aan de slag met het ontwikkelen van een lokaal sportakkoord. Om er op lokaal niveau voor te zorgen dat sport en bewegen een steeds vanzelfsprekender onderdeel wordt van het dagelijkse leven van elke Nederlander.

Velsen
In de afgelopen jaren is er in Velsen al hard gewerkt aan het realiseren van een ‘sportief klimaat‘. Door de beschikbaar stellen van goede, duurzame sportaccommodaties en gerichte inzet van buurtsportcoaches zijn meer mensen gaan sporten en bewegen. Steeds meer lokale organisaties weten dat er veel te winnen valt met sport en bewegen onder kwetsbare inwoners en specifieke groepen.

Sociaal domein
Sport en bewegen nemen een steeds belangrijkere positie in binnen het sociaal domein van Velsen. Binnen het gemeentehuis weten ambtenaren elkaar goed te vinden en werken zij, over de grens van ‘hun afdeling’ steeds meer samen. Maar er liggen ook uitdagingen.

Integrale samenwerking
Integrale samenwerking vormt het uitgangspunt van dit Sport- én Preventieakkoord. We koppelen thema’s uit beide akkoorden door sport en bewegen expliciet te verbinden aan thema’s die betrekking hebben op gezondheid en zorg. Zo zijn we beter in staat de strijd aan te gaan tegen overgewicht, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en roken en benutten we de kracht van sport voor maatschappelijke thema’s.

Positieve gezondheid
Gezondheid is veel meer is dan de aan- of afwezigheid van ziekte. Daarom gaan we bij preventie uit van het begrip positieve gezondheid; het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Dit sluit naadloos aan bij de visie onder het Sportakkoord, dat uitgaat van het breder benutten van de kracht van sport.

Vanuit deze integrale sport- en preventie aanpak zijn betrokkenen vanuit de domeinen sport, zorg, welzijn en onderwijs aan de slag gegaan om nieuwe allianties te smeden/te versterken en om plannen te vormen die de sport verder helpen en waarin maatschappelijke en preventieve thema’s worden aangepakt. Deze plannen vormen de ruggengraat van dit Sport- en Preventieakkoord. Plannen waar niet alleen de genoemde partners hun schouders onder zetten, maar die jou ook van harte uitnodigen je steentje bij te dragen. Samen gaan we voor een (nog) vitaler Velsen!

Meedoen
Heb je interesse om mee te denken en/of mee te werken aan de vervolgactiviteiten? Of heb je andere inhoudelijke vragen? Neem contact op met Tim Joon of Femke van Baarsen. Zij zijn namens de stuurgroep de contactpersonen.

Contact

SportSupport

Tim Joon

Sportloket Velsen

Femke van Baarsen

Foto Album

Foto bij Achtergrondinformatie